Přeskočit na hlavní obsah

Všeobecné obchodní podmínky použití

Registrací a využíváním služeb vyjadřuje Uživatel svůj souhlas s níže uvedenými Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Fyooga s.r.o. (dále jen Podmínky) stanovenými pro používání Platformy Zenamu. Podmínky jsou pro Uživatele i Provozovatele závazné okamžikem potvrzení registrace. V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktujte na e-mailu support@zenamu.com.

Slovníček pojmů

Následující definice vám pomohou lépe pochopit znění těchto Podmínek.

Platforma Zenamu

 • Platformou Zenamu (též “Zenamu” nebo “Platforma”) jsou myšleny webové stránky nacházející se na adrese https://zenamu.com, její subdomény a všechny produkty a služby s nimi spojené.
 • Platforma funguje jako inzertní portál s nabídkou služeb, který propojuje poskytovatele služeb (jako jsou například jógová studia nebo samostatní lektoři) se zájemci o tyto služby. Poskytovatelům usnadňuje práci se správou a propagací a dává jim k dispozici i další funkce blíže specifikované na webových stránkách Zenamu.
 • Prostřednictvím tohoto systému mohou poskytovatelé služeb se zájemci uzavírat smlouvy o poskytování služeb a přijímat za tyto služby platby.

Provozovatel

 • Provozovatelem Platformy (též “Prodávající”) je Fyooga s.r.o. IČO: 11885173 se sídlem na adrese Janov nad Nisou 304, Janov nad Nisou, 46811, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. C vložka 47740 (také “Provozovatel”, “my”, “nás” nebo “naše”).

Uživatel

 • Uživatel Platformy je fyzická nebo právnická osoba, která využívá jejích služeb (též “Uživatel”, “vy”, “vás”, “vaše”).

Zenamu (uživatelský) účet

 • Uživatelé jsou v rámci Platformy jednoznačně identifikováni systémovým účtem (též “Zenamu Účet”, “Uživatelský Účet”, “Účet”), který vzniká registrací Uživatele a kterým se Uživatel do Platformy přihlašuje.

Poskytovatel služeb

 • Poskytovatel služeb (též zkráceně “Poskytovatel” nebo “Kupující”) je Uživatel, který prostřednictvím Platformy nabízí nebo hodlá nabízet služby, na které je možné se přihlásit a absolvovat je.
 • Poskytovatel v těchto Podmínkách zastřešuje fyzickou i právnickou osobu (například jógové studio).

Účastník služby

 • Účastník služby (též zkráceně “Účastník”) je každý Uživatel, který se na některou z nabízených služeb přihlásí nebo se hodlá přihlásit.

Smlouva o poskytování služeb Platformy Zenamu

 • Smlouva o poskytování služeb Platformy Zenamu je smlouva, kterou uzavírá Provozovatel s Poskytovatelem.

Smlouva o poskytování služeb

 • Smlouva o poskytování služeb je smlouva, kterou uzavírá Poskytovatel s Účastníkem.

Opakované platby

 • Platby za služby Platformy Zenamu založené na opakujícím se automatickém strhávání prostředků Provozovatelem z platební karty Poskytovatele.

Podmínky užívání

 • Uživatel přistupuje ke službám Platformy prostřednictvím Zenamu Účtu nebo provedením rezervace, kdy poskytne Provozovateli svůj e-mail.

 • Zenamu Účet vzniká vyplněním povinných údajů registračního formuláře na stránce Platformy a jeho odesláním.

 • Uživatel se zavazuje, že všechny údaje v registračním formuláři vyplní pravdivě a podle skutečnosti.

 • Uživatel zodpovídá za:

 • uchování přístupových údajů ke svému účtu v tajnosti

 • ochranu účtu tak, aby k němu nezískal přístup nikdo jiný

 • Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nenese odpovědnost za porušení této odpovědnosti ze strany Uživatele, ani za

 • neoprávněné použití Účtu třetí osobou z důvodu porušení této povinnosti.

 • Registrací do Zenamu Uživatel potvrzuje, že s těmito Podmínkami souhlasí a bere na vědomí, že akceptací vzniká mezi ním a Provozovatelem smluvní vztah (“Smlouva o Uživatelském Účtu”), který je platný po dobu existence Účtu v Platformě.

 • Uživatel se po dobu trvání této smlouvy zavazuje dodržovat pravidla stanovená v těchto Podmínkách.

 • Pokud s těmito Podmínkami Uživatel nesouhlasí, nechť žádnou část Platformy ani žádnou z jejích služeb nepoužívá.

Zrušení účtu

 • Uživatel může kdykoliv bez udání důvodu požádat o zrušení Zenamu Účtu odesláním žádosti na e-mail support@zenamu.com.
 • Právo zrušit Uživateli jeho Účet si vyhrazuje i Provozovatel.
 • Informace o zrušení bude Uživateli doručena na e-mail, pod kterým je jeho Zenamu Účet veden. Výpovědní lhůta je v obou případech 1 měsíc od potvrzení obdržení uživatelské žádosti Provozovatelem nebo od rozhodnutí Provozovatele zrušit Uživateli jeho Účet.

Smlouva o poskytování služeb Platformy Zenamu

Vznik smlouvy

Vytvořením administrátorského profilu uzavírá Poskytovatel služeb s Provozovatelem smlouvu o Poskytování služeb Platformy Zenamu, jejíž podmínky jsou popsány níže.

Smlouva o zpracování osobních údajů

Jelikož se Poskytovatel služeb tímto stává správcem osobních údajů svých klientů, uzavírá s Provozovatelem společně s touto smlouvou také Smlouvu o zpracování osobních údajů. Provozovatel v tomto případě vystupuje v roli zpracovatele.

Platební podmínky

Pro potřeby seznámení se s funkcemi a ovládáním Platformy mají nově registrovaní Poskytovatelé po omezenou dobu k dispozici její zkušební verzi. Během této doby je možné si objednat placený tarif, přičemž lhůta předplaceného období začne plynout až po uplynutí lhůty zkušební.

Typy tarifů, délka trvání zkušební doby a platební podmínky jsou zveřejněny na stránkách https://www.zenamu.com. Cena za různé typy tarifů se řídí aktuálně platným ceníkem zveřejněným na téže adrese.

Pro zakoupení a aktivaci tarifu je nutné správně vyplnit všechny fakturační údaje a provést úhradu.

Provozovatel si vyhrazuje právo nevyhovět objednávkám s nesprávně nebo neúplně vyplněnými informacemi, nebo pokud tak uzná za vhodné.

Pokud je Poskytovatel fyzickou osobou a do objednávky uvede IČO, Provozovatel bude mít zato, že smlouvu uzavírá s podnikatelem, nikoliv s Účastníkem, který je spotřebitelem.

Potvrzením a odesláním objednávky Poskytovatel akceptuje cenu, platební podmínky a závazně objednává tarif.

Poskytovatel může Provozovateli zaplatit za tarif následujícími způsoby:
 1. Platební kartou prostřednictvím platební brány ThePay (https://www.thepay.eu/), která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet.
ThePay.cz
 • Provozovatel k uhrazení předplaceného období využívá automatické Opakované platby kartou
 • vyplněním objednávkového formuláře v Platformě a provedením první úhrady kartou v režimu 3D Secure 2.0 dává Poskytovatel souhlas k autorizaci použité karty pro následné Opakované platby a zavazuje se hradit Provozovateli pravidelný měsíční či roční fixní poplatek ve výši uvedené v objednávce (frekvence a výše poplatku je stanovena dle ceníku Platformy) a to po celou dobu užívání placeného tarifu (tj. až do ukončení ze strany Poskytovatele, respektive Provozovatele)
 • automatická platba je iniciována vždy na začátku nového předplaceného období, tj. jednou za 30 dní v případě měsíční frekvence, respektive jednou za 365 dní v případě roční frekvence.
 • informace o detailu platby a jejím provedení jsou po každém automatickém stržení zaslány na e-mail Poskytovatele. Jeho součástí je odkaz na zaplacenou fakturu za zakoupenou službu. Detaily objednávky a její stav jsou též vedeny v Platformě.
 • v případě neúspěšného stržení platby z karty bude Poskytovateli zaslán e-mail o tom, že platba neproběhla, a pokyny, jak v této situaci postupovat, aby nedošlo k neočekávanému omezení služby.
 • Poskytovatel může pro Opakované platby autorizovat jinou platební kartu, než která byla používána do té doby (např. v situaci, kdy dojde k expiraci karty). Tuto změnu provede v Platformě. Karta použitá při této platbě bude autorizována pro opakované platby místo původní karty.
 • Poskytovatel může Opakované platby kdykoli ukončit v Platformě zrušením svého předplaceného tarifu. Tarif bude aktivní do konce předplaceného období a poté nebude prodloužen a po Poskytovateli nebude vyžadována platba za další předplacené období. Po zrušení placeného tarifu mohou být Poskytovateli znepřístupněny některé z částí Platformy.

Zrušení Opakované platby nemá zpětný účinek ve smyslu vrácení peněz a má vliv pouze na budoucí poplatky. Všechny funkce v rámci předplatného zůstanou zachovány až do konce předplaceného období.

 1. Převodem na bankovní účet Provozovatele vedený u Fio banky:
 • pro platby v CZK:
 • číslo účtu: 2502056361 / 2010
 • IBAN: CZ94 2010 0000 0025 0205 6361
 • BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
 • pro platby v EUR:
 • číslo účtu: 2002070538 / 2010
 • IBAN: CZ51 2010 0000 0020 0207 0538
 • BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
 • pro platby v USD:
 • číslo účtu: 2502630271 / 2010
 • IBAN: CZ80 2010 0000 0025 0263 0271
 • BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Informace o detailu platby a jejím průběhu budou zaslány na e-mail Poskytovatele. Detaily objednávky a její stav jsou též vedeny v Platformě.

Objednávku je nutné uhradit do 14 dnů. V opačném případě může dojít k omezení funkcí Platformy.

Tarif bude považován za zaplacený poté, co je úhrada zpracována Provozovatelem. Poskytovatel je povinen platit za tarif na výzvu Provozovatele, který zasílá výzvy k platbě zpravidla e-mailem nebo jsou k nalezení v Platformě v přehledu předplatného.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu ceníku. O těchto změnách bude Poskytovatel informován s předstihem min. 30 dní na e-mail spojený s jeho Zenamu Účtem. Jakákoliv změna ceníku nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění na Platformě.

Ostatní ujednání

O změnu tarifu na jiný typ může Poskytovatel požádat Provozovatele zasláním e-mailu na support@zenamu.com nebo prostřednictvím příslušné funkce v Platformě.

Pokud se Poskytovatel domnívá, že Provozovatel porušil své povinnosti při poskytování jeho služeb, má právo se na něj obrátit na e-mailové adrese support@zenamu.com. Když Provozovatel na žádost Poskytovatele odpoví zamítavě nebo do 30 dnů ode dne podání žádosti neodpoví, Poskytovatel má právo podat návrh na řešení sporu k příslušnému orgánu.

Odstoupení od smlouvy

Poskytovatel má právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne první objednávky placeného tarifu. Pro odstoupení zašle žádost na e-mail support@zenamu.com.

V případě, že Poskytovatel uhradil poplatek, ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení žádosti na odstoupení od smlouvy Provozovatel zašle zpátky poplatek v plné výši stejnou metodou, jakou byl poplatek uhrazen.

Po uplynutí lhůty 14 dnů může Poskytovatel požádat o zrušení placeného tarifu, a to bez nároku na vrácení uhrazeného poplatku. Tarif bude aktivní do konce předplaceného období a poté nebude prodloužena a po Poskytovateli nebude vyžadována platba za další předplacené období. Po zrušení placeného tarifu mohou být Poskytovateli znepřístupněny některé z částí Platformy.

Podmínky poskytování služeb Poskytovatelem

Poskytovatelé prostřednictvím Platformy nabízejí služby, které si mohou Účastníci objednávat. Výběrem služby a jejím objednáním potvrzuje Účastník svou vůli účastnit se této služby a je informován o příslušných poplatcích za tuto službu.

Přijetím objednávky na službu je uzavřena smlouva mezi Účastníkem a Poskytovatelem - Smlouva o poskytování služeb.

 • Na základě Smlouvy o poskytování služeb se Poskytovatel zavazuje uskutečnit službu s parametry uvedenými v objednávce a Účastník se zavazuje za službu dle parametrů zaplatit.
 • Při platbě je Účastník povinen se ujistit, že všechny údaje vyplnil správně.
 • Poskytovatel ani Provozovatel nejsou odpovědni za chybně zadané platební údaje ze strany Účastníka a následnou reklamaci plateb.
 • Podrobné podmínky této smlouvy jsou uvedeny u nabídky služeb Poskytovatele v rámci Platformy.
 • Poskytovatel je povinen samostatně hradit veškeré daně a poplatky týkající se poskytování služeb v souladu se zákony a jinými právními předpisy.

Pravidla chování v souvislosti s používáním systému

 • Uživatel nese plnou odpovědnost za všechny činnosti a aktivity vykonávané prostřednictvím jeho účtu.
 • Uživatel bude využívat Platformu v souladu s dobrými mravy, právními předpisy a s ohledem na obecně uznávané etické a morální principy a obecně uznávaná pravidla používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě internet.
 • Uživatel nesmí používat žádnou část Platformy k nezákonným účelům.
 • Uživatel nebude používat postupy nebo materiály, které porušují, narušují nebo poškozují práva Provozovatele ani práva jiných uživatelů.
 • Uživatel je odpovědný za veškerý obsah, který v rámci svých služeb uvádí nebo používá.
 • Uživatel je odpovědný za to, že nebude porušovat zákony jakékoliv platné jurisdikce. Především se jedná o autorská práva, duševní vlastnictví, ochranné známky, vzory, patenty a s tímto související zákony.
 • Uživatel nebude vykonávat činnosti omezující nebo ohrožující bezpečnost Platformy a služeb s ní spojených.
 • Uživateli je zakázáno měnit, upravovat, zpětně analyzovat, reprodukovat nebo jinak zasahovat do jakékoliv části Platformy.
 • Provozovatel si vyhrazuje veškerá práva s ohledem na jakékoliv ochranné známky, loga, autorská díla, vzory nebo jakákoli jiná díla či předměty duševního vlastnictví nebo průmyslového vlastnictví vyskytující se na Platformě.
 • Poskytnutím přístupu na Platformu Provozovatel neposkytuje žádnou licenci ani právo užívání jakékoliv takové ochranné známky, designu, autorského díla, loga nebo jiného výše uvedeného chráněného předmětu.
 • Uživateli je zakázáno používat jakékoliv kontaktní údaje získané prostřednictvím Platformy k jakémukoliv jinému účelu než k domlouvání služby a je zakázáno používat tyto údaje ke kontaktování dalších Uživatelů mimo Platformu za jakýmkoliv jiným účelem než v souvislosti s používáním Platformy.
 • Uživatel se nesmí vydávat za jinou osobu nebo subjekt a ani úmyslně zkreslovat svůj vztah s jinou osobou nebo subjektem.
 • Pro účely transparentnosti a vytvoření důvěryhodného prostředí v rámci Platformy požadujeme, aby všichni naši Uživatelé uváděli své skutečné jméno a v případě Poskytovatele i skutečný název svého podnikání nebo své osobní značky.
 • V případě jakéhokoliv podstatného porušení chování ze strany Uživatele je Provozovatel oprávněn okamžitě deaktivovat Účet takového Uživatele bez nároku na jakoukoliv finanční kompenzaci. Po deaktivaci Účtu nelze Uživatelem nabízet ani využít jinou službu.

Omezení odpovědnosti

 • Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakýkoliv obsah a činnost Uživatele ve smyslu předchozí sekce.
 • Provozovatel nezaručuje, že služba bude dostupná 24 hodin denně a bude běžet bez přerušení a bez chyb.
 • Provozovatel není odpovědný za škody vzniklé Uživateli v důsledku provozu nebo nedostupnosti Platformy.
 • Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv ztrátu nebo škodu vzniklou Uživateli v souvislosti s používáním Platformy.
 • Některé odkazy v Platformě mohou vést k jejímu opuštění a k přesměrování na stránky a nástroje třetích stran. Toto se týká např. odkazů na online lekce nabízené Poskytovateli. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah stránek třetích stran, na které je odkazováno, ani za případné porušení právních předpisů třetími stranami provozující tyto stránky a za případnou škodu a újmu jimi způsobenou.

Role Provozovatele

 • Role Provozovatele je omezena pouze na provozování Platformy a žádným způsobem nezastupuje ani Poskytovatele, ani Účastníka. Pro vyloučení pochybností, Provozovatel není přímým aktérem Smlouvy o poskytování služeb.
 • Provozovatel nezodpovídá za faktickou vhodnost ani za kvalitu služeb nabízených Poskytovatelem nebo za způsobilost míst, kde jsou služby poskytovány. Též nezodpovídá za dodržování Smlouvy o poskytování služeb ze strany Poskytovatele, za chování a výkony vykonavatelů služeb ani Účastníků, nebo za jakékoliv konfrontace mezi Poskytovatelem a Účastníkem.
 • Za jakékoliv porušení Smlouvy o poskytování služeb nebo jakýchkoli zákonů ze strany Poskytovatele vůči Účastníkovi nese výhradní odpovědnost Poskytovatel.
 • Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody nebo ztráty, které utrpí kterýkoli Účastník v souvislosti se službou Poskytovatele.
 • Provozovatel sám neposkytuje žádné platební služby. V případě online plateb umožňuje Poskytovateli přímé propojení a využití služeb společnosti Stripe, Inc.

Mimosoudní řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů v souvislosti se službami poskytovanými na základě Smlouvy o poskytování služeb je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím ze smlouvy o poskytování služeb.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k poskytování služby na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Soukromí a ochrana dat

Nakládání s osobními údaji uživatelů se řídí Zásadami ochrany osobních údajů (GDPR), které jsou dostupné v samostatné sekci Zásady ochrany osobních údajů Platformy Zenamu.

Ochranu osobních dat Uživatele poskytnutých Poskytovatelům služeb upravuje Smlouva o zpracování osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

 • Veškeré smluvní vztahy uvedené v těchto Podmínkách se řídí právním řádem České republiky.
 • Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, místo neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 • Provozovatel má právo Podmínky kdykoli v přiměřeném rozsahu změnit nebo doplnit.
 • O zásadních změnách bude Uživatel Platformy informován s předstihem min. 10 dnů na e-mail který je vedený pod jeho Zenamu Účtem.
 • Pokud Uživatel nebude chtít s ohledem na změnu v Podmínkách pokračovat v používání Platformy, má právo zaslat výpověď na adresu support@zenamu.com a jeho účet bude zrušen.
 • Pokud Uživatel nezašle výpověď do doby, než začnou platit nové podmínky, smluvní vztah se řídí novou verzí podmínek.
 • Změna Podmínek nabývá platnosti okamžikem jejich zveřejnění na https://zenamu.com.
 • V případě, že jsou tyto Podmínky vyhotoveny ve více jazykových verzích a vyskytne-li se mezi nimi nekonzistence, rozhoduje české znění těchto Podmínek a řídí se právním řádem České republiky.

Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 2. 6. 2023.