Preskočiť na hlavný obsah

Všeobecné obchodné podmienky použitia

Registráciou a využívaním služieb vyjadruje Užívateľ svoj súhlas s nižšie uvedenými Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti Fyooga s.r.o. (ďalej len Podmienky) stanovenými pre používanie Platformy Zenamu. Podmienky sú pre Užívateľa aj Prevádzkovateľa záväzné okamihom potvrdenia registrácie. V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte na e-maile support@zenamu.com.

Slovníček pojmov

Nasledujúce definície vám pomôžu lepšie pochopiť znenie týchto Podmienok.

Platforma Zenamu

 • Platformou Zenamu (tiež “Zenamu” alebo “Platforma”) sú myslené webové stránky nachádzajúce sa na adrese https://zenamu.com, jej subdomény a všetky produkty a služby s nimi spojené.
 • Platforma funguje ako inzertný portál s ponukou služieb, ktorý prepája poskytovateľov služieb (ako sú napríklad jogové štúdiá alebo samostatné lektori) so záujemcami o tieto služby. Poskytovateľom uľahčuje prácu so správou a propagáciou a dáva im k dispozícii aj ďalšie funkcie bližšie špecifikované na webových stránkach Zenamu.
 • Prostredníctvom tohto systému môžu poskytovatelia služieb so záujemcami uzatvárať zmluvy o poskytovaní služieb a prijímať za tieto služby platby.

Prevádzkovateľ

 • Prevádzkovateľom Platformy (tiež “Predávajúci”) je Fyooga s.r.o. IČO: 11885173 so sídlom na adrese Janov nad Nisú 304, Janov nad Nisou, 46811, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ústí nad Labem, odd. C vložka 47740 (tiež “Prevádzkovateľ”, "my", "nás" alebo "naše").

Užívateľ

 • Užívateľ Platformy je fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva jej služby (tiež “Užívateľ”, “vy”, “vás”, "vaše").

Zenamu (užívateľský) účet

 • Užívatelia sú v rámci Platformy jednoznačne identifikovaní systémovým účtom (tiež “Zenamu Účet”, “Užívateľský Účet”, "Účet"), ktorý vzniká registráciou Užívateľa a ktorým sa Užívateľ do Platformy prihlasuje.

Poskytovateľ služieb

 • Poskytovateľ služieb (tiež skrátene „Poskytovateľ“ alebo „Kupujúci“) je Užívateľ, ktorý prostredníctvom Platformy ponúka alebo chce ponúkať služby, na ktoré je možné sa prihlásiť a absolvovať ich.
 • Poskytovateľ v týchto Podmienkach zastrešuje fyzickú i právnickú osobu (napríklad jogové štúdio).

Účastník služby

 • Účastník služby (tiež skrátene "Účastník") je každý Užívateľ, ktorý sa na niektorú z ponúkaných služieb prihlási alebo sa chce prihlásiť.

Zmluva o poskytovaní služieb Platformy Zenamu

 • Zmluva o poskytovaní služieb Platformy Zenamu je zmluva, ktorú uzatvára Prevádzkovateľ s Poskytovateľom.

Zmluva o poskytovaní služieb

 • Zmluva o poskytovaní služieb je zmluva, ktorú uzatvára Poskytovateľ s Účastníkom.

Opakované platby

 • Platby za služby Platformy Zenamu založené na opakujúcom sa automatickom strhávaní prostriedkov Prevádzkovateľom z platobné karty Poskytovateľa.

Podmienky používania

 • Užívateľ pristupuje k službám Platformy prostredníctvom Zenamu Účtu alebo vykonaním rezervácie, kedy poskytne Prevádzkovateľovi svoj e-mail.

 • Zenamu Účet vzniká vyplnením povinných údajov registračného formulára na stránke Platformy a jeho odoslaním.

 • Užívateľ sa zaväzuje, že všetky údaje v registračnom formulári vyplnia pravdivo a podľa skutočnosti.

 • Užívateľ zodpovedá za:

 • uchovanie prístupových údajov k svojmu účtu v tajnosti

 • ochranu účtu tak, aby k nemu nezískal prístup nikto iný

 • Užívateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za porušenie tejto zodpovednosti zo strany Užívateľa, ani za

 • neoprávnené použitie Účtu treťou osobou z dôvodu porušenia tejto povinnosti.

 • Registráciou do Zenamu Užívateľ potvrdzuje, že s týmito Podmienkami súhlasí a berie na vedomie, že akceptáciou vzniká medzi ním a Prevádzkovateľom zmluvný vzťah (“Zmluva o Užívateľskom Účte”), ktorý je platný po dobu existencie Účtu v Platforme.

 • Užívateľ sa po dobu trvania tejto zmluvy zaväzuje dodržiavať pravidlá stanovené v týchto Podmienkach.

 • Pokiaľ s týmito Podmienkami Užívateľ nesúhlasí, nech žiadnu časť Platformy ani žiadnu z jej služieb nepoužíva.

Zrušenie účtu

 • Užívateľ môže kedykoľvek bez udania dôvodu požiadať o zrušenie Zenamu Účtu odoslaním žiadosti na e-mail support@zenamu.com.
 • Právo zrušiť Užívateľovi jeho Účet si vyhradzuje aj Prevádzkovateľ.
 • Informácie o zrušení bude Užívateľovi doručená na e-mail, pod ktorým je jeho Zenamu Účet vedený. Výpovedná lehota je v oboch prípadoch 1 mesiac od potvrdenia obdržania užívateľskej žiadosti Prevádzkovateľom alebo od rozhodnutia Prevádzkovateľa zrušiť Užívateľovi jeho Účet.

Zmluva o poskytovaní služieb Platformy Zenamu

Vznik zmluvy

Vytvorením administrátorského profilu uzatvára Poskytovateľ služieb s Prevádzkovateľom zmluvu o Poskytovaní služieb Platformy Zenamu, ktorej podmienky sú popísané nižšie.

Spracovateľská zmluva

Keďže sa Poskytovateľ služieb týmto stáva správcom osobných údajov svojich klientov, uzatvára s Prevádzkovateľom spoločne s touto zmluvou tiež Spracovateľskú zmluvu. Prevádzkovateľ v tomto prípade vystupuje v úlohe spracovateľa.

Platobné podmienky

Pre potreby zoznámenia sa s funkciami a ovládaním Platformy majú novo registrovaní Poskytovatelia po obmedzenú dobu k dispozícii jej skúšobnú verziu. Počas tejto doby je možné si objednať platenú tarifu, pričom lehota predplateného obdobia začne plynúť až po uplynutí lehoty skúšobnej.

Typy taríf, dĺžka trvania skúšobnej doby a platobné podmienky sú zverejnené na stránkach https://www.zenamu.com. Cena za rôzne typy taríf sa riadi aktuálne platným cenníkom zverejneným na tej istej adrese.

Pre zakúpenie a aktiváciu tarify je nutné správne vyplniť všetky fakturačné údaje a vykonať úhradu.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nevyhovieť objednávkam s nesprávne alebo neúplne vyplnenými informáciami, alebo pokiaľ tak uzná za vhodné.

Pokiaľ je Poskytovateľ fyzickou osobou a do objednávky uvedie IČO, Prevádzkovateľ bude mať zato, že zmluvu uzatvára s podnikateľom, nie s Účastníkom, ktorý je spotrebiteľom.

Potvrdením a odoslaním objednávky Poskytovateľ akceptuje cenu, platobné podmienky a záväzne objednáva tarifu.

Poskytovateľ môže Prevádzkovateľovi zaplatiť za tarifu nasledujúcimi spôsobmi:
 1. Platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány ThePay (https://www.thepay.eu/), ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet.
ThePay.cz
 • Prevádzkovateľ na uhradenie predplateného obdobia využíva automatické Opakované platby kartou
 • vyplnením objednávkového formulára v Platforme a vykonaním prvej úhrady kartou v režime 3D Secure 2.0 dáva Poskytovateľ súhlas na autorizáciu použité karty pre následné Opakované platby a zaväzuje sa hradiť Prevádzkovateľovi pravidelný mesačné či ročný fixný poplatok vo výške uvedenej v objednávke (frekvencia a výška poplatku je stanovená podľa cenníku Platformy) a to po celú dobu užívania platenej tarify (tj. až do ukončenie zo strany Poskytovateľa, respektíve Prevádzkovateľa)
 • automatická platba je iniciovaná vždy na začiatku nového predplateného obdobia, tj raz za 30 dní v prípade mesačnej frekvencia, respektíve raz za 365 dní v prípade ročnej frekvencie.
 • informácie o detaile platby a jej vykonaní sú po každom automatickom strhnutí zaslané na e-mail Poskytovateľa. Jeho súčasťou je odkaz na zaplatenú faktúru za zakúpenú službu. Detaily objednávky a jej stav sú tiež vedené v Platforme.
 • v prípade neúspešného strhnutia platby z karty bude Poskytovateľovi zaslaný e-mail o tom, že platba neprebehla, a pokyny, ako v tejto situácii postupovať, aby nedošlo k neočakávanému obmedzeniu služby.
 • Poskytovateľ môže pre Opakované platby autorizovať inú platobnú kartu, než ktorá bola používaná do tej doby (napr. v situácii, kedy dôjde k expirácii karty). Túto zmenu vykoná v Platforme. Karta použitá pri tejto platbe bude autorizovaná pre opakované platby miesto pôvodné karty.
 • Poskytovateľ môže Opakované platby kedykoľvek ukončiť v Platforme zrušením svojej predplatenej tarify. Tarif bude aktívna do konca predplateného obdobia a potom nebude predĺžený a po Poskytovateľovi nebude vyžadovaná platba za ďalšie predplatené obdobie. Po zrušení platenej tarify môžu byť Poskytovateľovi zneprístupnené niektoré z častí Platformy.

Zrušenie Opakované platby nemá spätný účinok v zmysle vrátenia peňazí a má vplyv iba na budúce poplatky. Všetky funkcie v rámci predplatného zostanú zachované až do konca predplateného obdobia.

 1. Prevodom na bankový účet Prevádzkovateľa vedený v Fio banke:
 • pre platby v CZK:

 • číslo účtu: 2502056361 / 2010

 • IBAN: SK94 2010 0000 0025 0205 6361

 • BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

 • pre platby v EUR:

 • číslo účtu: 2002070538 / 2010

 • IBAN: SK51 2010 0000 0020 0207 0538

 • BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

 • pre platby v USD:

 • číslo účtu: 2502630271 / 2010

 • IBAN: SK80 2010 0000 0025 0263 0271

 • BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Informácie o detaile platby a jej priebehu budú zaslané na e-mail Poskytovateľa. Detaily objednávky a jej stav sú tiež vedené v Platforme.

Objednávku je nutné uhradiť do 14 dní. V opačnom prípade môže dôjsť k obmedzeniu funkcií Platformy.

Tarif bude považovaný za zaplatený po tom, čo je úhrada spracovaná Prevádzkovateľom. Poskytovateľ je povinný platiť za tarifu na výzvu Prevádzkovateľa, ktorý zasiela výzvy na platbu spravidla e-mailom alebo sú na nájdenie v Platforme v prehľade predplatného.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cenníka. O týchto zmenách bude Poskytovateľ informovaný s predstihom min. 30 dní na e-mail spojený s jeho Zenamu Účtom. Akákoľvek zmena cenníka nadobúda účinnosť okamihom zverejnenia na Platforme.

Ostatné dojednania

O zmenu tarify na iný typ môže Poskytovateľ požiadať Prevádzkovateľa zaslaním e-mailu na support@zenamu.com alebo prostredníctvom príslušnej funkcie v Platforme.

Pokiaľ sa Poskytovateľ domnieva, že Prevádzkovateľ porušil svoje povinnosti pri poskytovaní jeho služieb, má právo sa naňho obrátiť na e-mailovej adrese support@zenamu.com. Keď Prevádzkovateľ na žiadosť Poskytovateľa odpovie zamietavo alebo do 30 dní odo dňa podania žiadosti neodpovie, Poskytovateľ má právo podať návrh na riešenie sporu k príslušnému orgánu.

Odstúpenie od zmluvy

Poskytovateľ má právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prvej objednávky plateného tarifu. Pre odstúpenie zašle žiadosť na e-mail support@zenamu.com.

V prípade, že Poskytovateľ uhradil poplatok, v lehote 14 dní odo dňa obdržania žiadosti na odstúpenie od zmluvy Prevádzkovateľ zašle späť poplatok v plnej výške rovnakou metódou, akou bol poplatok uhradený.

Po uplynutí lehoty 14 dní môže Poskytovateľ požiadať o zrušenie platenej tarify, a to bez nároku na vrátenie uhradeného poplatku. Tarif bude aktívny do konca predplateného obdobia a potom nebude predĺžená a po Poskytovateľovi nebude vyžadovaná platba za ďalšie predplatené obdobie. Po zrušení platenej tarify môžu byť Poskytovateľovi zneprístupnené niektoré z častí Platformy.

Podmienky poskytovania služieb Poskytovateľom

Poskytovatelia prostredníctvom Platformy ponúkajú služby, ktoré si môžu Účastníci objednávať. Výberom služby a jej objednaním potvrdzuje Účastník svoju vôľu zúčastniť sa tejto služby a je informovaný o príslušných poplatkoch za túto službu.

Prijatím objednávky na službu je uzatvorená zmluva medzi Účastníkom a Poskytovateľom - Zmluva o poskytovaní služieb.

 • Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb sa Poskytovateľ zaväzuje uskutočniť službu s parametrami uvedenými v objednávke a Účastník sa zaväzuje za službu podľa parametrov zaplatiť.
 • Pri platbe je Účastník povinný sa uistiť, že všetky údaje vyplnil správne.
 • Poskytovateľ ani Prevádzkovateľ nie sú zodpovední za chybne zadané platobné údaje zo strany Účastníka a následnú reklamáciu platieb.
 • Podrobné podmienky tejto zmluvy sú uvedené pri ponuke služieb Poskytovateľa v rámci Platformy.
 • Poskytovateľ je povinný samostatne hradiť všetky dane a poplatky týkajúce sa poskytovania služieb v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi.

Pravidlá správania v súvislosti s používaním systému

 • Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za všetky činnosti a aktivity vykonávané prostredníctvom jeho účtu.
 • Užívateľ bude využívať Platformu v súlade s dobrými mravmi, právnymi predpismi as ohľadom na všeobecne uznávané etické a morálne princípy a všeobecne uznávané pravidlá používania služieb poskytovaných prostredníctvom siete internet.
 • Užívateľ nesmie používať žiadnu časť Platformy na nezákonné účely.
 • Užívateľ nebude používať postupy alebo materiály, ktoré porušujú, narúšajú alebo poškodzujú práva Prevádzkovateľa ani práva iných užívateľov.
 • Užívateľ je zodpovedný za všetok obsah, ktorý v rámci svojich služieb uvádza alebo používa.
 • Užívateľ je zodpovedný za to, že nebude porušovať zákony akejkoľvek platnej jurisdikcie. Predovšetkým sa jedná o autorská práva, duševné vlastníctvo, ochranné známky, vzory, patenty as týmto súvisiace zákony.
 • Užívateľ nebude vykonávať činnosti obmedzujúce alebo ohrozujúce bezpečnosť Platformy a služieb s ňou spojených.
 • Užívateľovi je zakázané meniť, upravovať, spätne analyzovať, reprodukovať alebo inak zasahovať do akejkoľvek časti Platformy.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje všetky práva s ohľadom na akékoľvek ochranné známky, logá, autorské diela, vzory alebo akékoľvek iné diela či predmety duševného vlastníctva alebo priemyselného vlastníctva vyskytujúce sa na Platforme.
 • Poskytnutím prístupu na Platformu Prevádzkovateľ neposkytuje žiadnu licenciu ani právo užívania akejkoľvek takejto ochrannej známky, dizajnu, autorského diela, loga alebo iného vyššie uvedeného chráneného predmetu.
 • Užívateľovi je zakázané používať akékoľvek kontaktné údaje získané prostredníctvom Platformy na akýkoľvek iný účel než na dohováranie služby a je zakázané používať tieto údaje na kontaktovanie ďalších Užívateľov mimo Platformu za akýmkoľvek iným účelom než v súvislosti s používaním Platformy.
 • Užívateľ sa nesmie vydávať za inú osobu alebo subjekt a ani úmyselne skresľovať svoj vzťah s inou osobou alebo subjektom.
 • V prípade akéhokoľvek podstatného porušenia správania zo strany Užívateľa je Prevádzkovateľ oprávnený okamžite deaktivovať Účet takého Užívateľa bez nároku na akúkoľvek finančnú kompenzáciu. Po deaktivácii Účtu nie je možné Užívateľom ponúkať ani využiť inú službu.

Obmedzenie zodpovednosti

 • Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek obsah a činnosť Užívateľa v zmysle predchádzajúcej sekcie.
 • Prevádzkovateľ nezaručuje, že služba bude dostupná 24 hodín denne a bude bežať bez prerušenia a bez chýb.
 • Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za škody vzniknuté Užívateľovi v dôsledku prevádzky alebo nedostupnosti Platformy.
 • Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo škodu vzniknutú Užívateľovi v súvislosti s používaním Platformy.
 • Niektoré odkazy v Platforme môžu viesť k jej opusteniu ak presmerovaniu na stránky a nástroje tretích strán. Toto sa týka napr. odkazov na online lekcie ponúkané Poskytovateľovi. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah stránok tretích strán, na ktoré sa odkazuje, ani za prípadné porušenie právnych predpisov tretími stranami prevádzkujúcimi tieto stránky a za prípadnú škodu a ujmu nimi spôsobenú.

Úloha Prevádzkovateľa

 • Úloha Prevádzkovateľa je obmedzená iba na prevádzkovanie Platformy a žiadnym spôsobom nezastupuje ani Poskytovateľa, ani Účastníka. Pre vylúčenie pochybností, Prevádzkovateľ nie je priamym aktérom Zmluvy o poskytovaní služieb.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za faktickú vhodnosť ani za kvalitu služieb ponúkaných Poskytovateľom alebo za spôsobilosť miest, kde sú služby poskytované. Tiež nezodpovedá za dodržiavanie Zmluvy o poskytovaní služieb zo strany Poskytovateľa, za správanie a výkony vykonávateľov služieb ani Účastníkov, alebo za akékoľvek konfrontácie medzi Poskytovateľom a Účastníkom.
 • Za akékoľvek porušenie Zmluvy o poskytovaní služieb alebo akýchkoľvek zákonov zo strany Poskytovateľa voči Účastníkovi nesie výhradnú zodpovednosť Poskytovateľ.
 • Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody alebo straty, ktoré utrpí ktorýkoľvek Účastník v súvislosti so službou Poskytovateľa.
 • Prevádzkovateľ sám neposkytuje žiadne platobné služby. V prípade online platieb umožňuje Poskytovateľovi priame prepojenie a využitie služieb spoločnosti Stripe, Inc.

Mimosúdne riešenie sporov

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov v súvislosti so službami poskytovanými na základe Zmluvy o poskytovaní služieb je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu na riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi Predávajúcim a Kupujúcim zo zmluvy o poskytovaní služieb.

Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

Predávajúci je oprávnený na poskytovanie služby na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.

Súkromie a ochrana dát

Nakladanie s osobnými údajmi užívateľov sa riadi Zásadami ochrany osobných údajov (GDPR), ktoré sú dostupné v samostatnej sekcii Zásady ochrany osobných údajov Platformy Zenamu.

Ochranu osobných dát Užívateľa poskytnutých Poskytovateľom služieb upravuje Spracovateľská zmluva.

Záverečné ustanovenia

 • Všetky zmluvné vzťahy uvedené v týchto Podmienkach sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 • Ak je niektoré ustanovenie Podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
 • Prevádzkovateľ má právo Podmienky kedykoľvek v primeranom rozsahu zmeniť alebo doplniť.
 • O zásadných zmenách bude Užívateľ Platformy informovaný s predstihom min. 10 dní na e-mail ktorý je vedený pod jeho Zenamu Účtom.
 • Pokiaľ Užívateľ nebude chcieť s ohľadom na zmenu v Podmienkach pokračovať v používaní Platformy, má právo zaslať výpoveď na adresu support@zenamu.com a jeho účet bude zrušený.
 • Pokiaľ Užívateľ nezašle výpoveď do doby, než začnú platiť nové podmienky, zmluvný vzťah sa riadi novou verziou podmienok.
 • Zmena Podmienok nadobúda platnosť okamihom ich zverejnenia na https://zenamu.com.
 • V prípade, že sú tieto Podmienky vyhotovené vo viacerých jazykových verziách a ak sa vyskytne medzi nimi nekonzistencia, rozhoduje slovenské znenie týchto Podmienok a riadi sa právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Tieto Podmienky sú platné a účinné od 2. 6. 2023.