Preskočiť na hlavný obsah

Spracovateľská zmluva

Kedy sa stávam správcom osobných údajov?

V prípade, že ste uzavreli Zmluvu o poskytovaní služieb Platformy Zenamu v rámci Všeobecných obchodných podmienok a ste tak Poskytovateľom služieb na Platforme, tak sa podľa zákona stávate aj správcom osobných údajov. Môžete si totiž pridávať svojich klientov (ich mená a emaily) a tiež môžete pridávať svojich zamestnancov alebo zmluvných partnerov do tímu (a zverejňovať tak ich mená).

Prevádzkovateľ Platformy Zenamu Fyooga s.r.o. v tomto prípade vystupuje v úlohe spracovateľa osobných údajov, pretože vám poskytuje Platformu a cloudové úložisko, kde tieto údaje zaznamenávate, a preto musí byť medzi vami a nami uzavretá Spracovateľská zmluva.

Je to nutné?

Spracovateľská zmluva patrí medzi jeden z najdôležitejších dokumentov, ktoré by sme mali mať v súlade s GDPR. Spracovateľská zmluva je často predmetom kontroly ÚOOÚ, rovnako ako v prípade absencie GDPR môžu za toto porušenie zodpovedať obe zmluvné strany.

Preto si prosím starostlivo nasledujúcu Spracovateľskú zmluvu prečítajte.

Kde bude moja GDPR?

Keďže ste to vy (alebo vaša firma), kto tieto údaje spravuje, máte povinnosť mať súhlas so spracovaním osobných údajov a tiež vaša GDPR na nejakom dostupnom mieste.

Zenamu sa vám toto snaží čo najviac zjednodušiť, preto po tom, ako si v sekcii Nastavenia > Pravidlá a Podmienky vyplníte svoje GDPR, objaví sa u vášho verejného rozvrhu v záložke Pravidlá a Podmienky.

Vaši zákazníci sú pri registrácii dostatočne informovaní a súhlasia s vašimi podmienkami aj GDPR. Pokiaľ si pridávate klienta do systému sami, nezabudnite sa ho opýtať na súhlas a túto skutočnosť odškrtnúť.

Pre ešte väčšie zjednodušenie sme pre vás pripravili šablónu, ktorú nájdete vo vašom nastavení: Nastavení > Pravidla a Podmienky > Moje zásady ochrany osobných údajov (GDPR).

Spracovateľská zmluva

Spracovateľ

 • Spracovateľom je Fyooga s.r.o, IČO: 11885173 so sídlom na adrese Janov nad Nisou 304, Janov nad Nisou, 46811, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ústí nad Labem, odd. C vložka 47740 (tiež “Zenamu”)

Správca

 • Poskytovateľ služieb na Platforme Zenamu je správcom osobných údajov (ďalej len „Správca“) užívateľov Platformy Zenamu.

Nariadenie GDPR

 • Nariadením GDPR sa myslí Úplné znenie GDPR a ďalšími predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov.

Predmet zmluvy

Táto Spracovateľská zmluva je dodatkom Obchodných podmienok a Zmluvy o poskytovaní služieb Platformy Zenamu medzi Fyooga s.r.o a Poskytovateľom služieb.

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Spracovateľa spracovávať osobné údaje klientov a zamestnancov alebo zmluvných partnerov Správca, ku ktorým Spracovateľ získa prístup v súvislosti s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytovaní služieb Platformy Zenamu.

Správca prehlasuje, že je správcom osobných údajov v zmysle Nariadenia GDPR a ďalej, že osobné údaje špecifikované nižšie v tejto Zmluve získava, spracováva a spravuje v súlade s Nariadením GDPR, tieto sú presné a zodpovedajúce stanovenému účelu spracovania a sú v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie stanoveného účelu.

Užívateľ môže dať súhlas napríklad zaškrtnutím formulárového prvku v aplikácii, v emaile, alebo inej komunikácii s Poskytovateľom služieb.

Spracovanie osobných údajov

Správca poveruje Spracovateľa na spracovanie osobných údajov svojich klientov a zamestnancov v súvislosti s plnením povinností Spracovateľa podľa Zmluvy o poskytovaní služieb Platformy Zenamu v nižšie stanovenom rozsahu.

Spracovateľ bude spracovávať osobné údaje zhromažďovaním a ukladaním, a to v elektronickej podobe, za účelom plnenia služieb vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytovaní služieb Platformy Zenamu .

Zmluvné strany dojednávajú, že informačná povinnosť vyplývajúca z Nariadenia GDPR bude vo vzťahu k subjektom údajov (klienti a zamestnanci), ktorých osobné údaje sú spracovávané, plnená Správcom.

Osobné údaje spracovávané v Platforme Zenamu pre Správcu sú:

 • Profil klienta

 • meno a priezvisko

 • emailová adresa

 • telefónny kontakt*

 • bankové spojenie*

 • akékoľvek osobné údaje zaznamenané v poznámkach

 • Profil zamestnanca (zmluvného partnera Správcu)

 • meno a priezvisko

 • emailová adresa

 • profilová fotografia*

* ak sú uvedené

Doba spracovania osobných údajov

Doba spracovania je nastavená na dobu potrebnú na plnenie účelu podľa Zmluvy o poskytovaní služieb Platformy Zenamu a môže byť ukončená podľa podmienok ukončenie Zmluvy o poskytovaní služieb Platformy Zenamu .

Akonáhle pominie účel spracovania osobných údajov v zmysle tejto Zmluvy o spracovaní osobných údajov a Zmluvy o poskytovaní služieb Platformy Zenamu, nebudú osobné údaje ďalej spracovávané. V tomto prípade sa Spracovateľ zaväzuje tieto osobné údaje likvidovať v súlade s pokynmi Správcu, ako aj v súlade s Nariadením GDPR.

Práva a povinnosti zmluvných strán

Správca a Spracovateľ sa zaväzujú vzájomne si ohlasovať všetky im známe skutočnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť riadne a včasné plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, a to bez zbytočného odkladu potom, čo sa o takejto skutočnosti dozvie.

Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si vzájomne potrebnú súčinnosť pri zabezpečovaní svojich povinností podľa Nariadenia GDPR, a to s ohľadom a v miere potrebnej pre zabezpečenie osobných údajov spracovávaných v súlade sa Zmluvou o poskytovaní služieb Platformy Zenamu, ako aj s touto zmluvou.

Spracovateľ je povinný s prihliadnutím na stav techniky, náklady na vykonanie, povahu, rozsah, kontext a účely spracovanie zaviesť vhodné technické a organizačné opatrenia, aby zaistil úroveň zabezpečenia osobných údajov.

Spracovateľ v prípade porušenia zabezpečenia osobných údajov v súlade s Nariadením GDPR urobí ohlásenie prostredníctvom elektronickej komunikácie smerovanej na emailovú adresu Správcu uvedenú v nastavení. Za správnosť a aktuálnosť emailovej adresy zodpovedá výhradne Správca.

Spracovateľ zodpovedá za svojich zamestnancov, ktorí v rámci plnenia stanovených oprávnení a povinností prichádzajú do styku s osobnými údajmi u Spracovateľa a sú povinní v súlade s Nariadením GDPR zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie osobných údajov.

Spracovateľ sa zaväzuje nevytvárať žiadne kópie či duplikáty zverených osobných údajov bez vedomia a súhlasu Správcu. Tým nie je dotknuté právo Spracovateľa na zhotovovanie záložných kópií, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie riadneho spracovania osobných údajov, zabezpečenie funkčnosti systému (najmä databázových záloh), pre ktorý sú osobné údaje spracovávané, ani na uchovávanie dát.

Subdodávatelia

Správca udeľuje Spracovateľovi všeobecné povolenie zapojiť do spracovania ďalších spracovateľov osobných údajov (subdodávatelia). Zoznam subdodávateľov Spracovateľa je dostupný na Zoznam subdodávateľov platformy Zenamu.

Spracovateľ nezapojí do spracovania žiadneho ďalšieho spracovateľa bez predchádzajúceho oznámenia Správcovi. V takom prípade Správca informuje o všetkých zamýšľaných zmenách týkajúcich sa prijatia ďalších spracovateľov alebo ich nahradenia.

V závažných prípadoch, kedy by bola ohrozená bezpečnosť dát alebo chod aplikácie, má Spracovateľ právo zmeniť ďalšieho spracovateľa bez predchádzajúceho upozornenia Správcu. Spracovateľ na takú zmenu upozorní Správcu ex post a nie je tým dotknuté právo Správcu na vyjadrenie legitímnej námietky.

Trvanie a zánik zmluvy

Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom vzniku Zmluvy o poskytovaní služieb Platformy Zenamu medzi oboma zmluvnými stranami a je uzavretá na dobu neurčitú.

Táto Zmluva zaniká dňom zániku Zmluvy o poskytovaní služieb Platformy Zenamu . Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zániku Zmluvy je Spracovateľ povinný v rámci zákonnej lehoty vykonať likvidáciu osobných údajov, ktoré mu boli poskytnuté na základe tejto Zmluvy.

Záverečné ustanovenia

Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia právnym poriadkom Českej republiky, ako aj Nariadením GDPR.


Užitočné odkazy

Verzia platná od 1.3.2023.