Preskočiť na hlavný obsah

Zásady ochrany osobných údajov Platformy Zenamu

Slovníček pojmov

Pre GDPR je slovníček pojmov zhodný so slovníkom vo Všeobecných obchodných podmienkach použitia. Tu dopĺňame ešte pojmy správcu a spracovateľ, ktoré sú špecifické pre GDPR.

Správca vs. spracovateľ

V rámci Zenamu môžu Poskytovatelia služieb (spravidla jogové štúdiá alebo nezávislí lektori) spravovať svojich klientov.

Preto rozlišujeme, kedy prevádzkovateľ Platformy Zenamu je v úlohe správcu osobných údajov (užívateľský profil alebo profil štúdia) a kedy je spracovateľom osobných údajov (ukladanie dát na servery pre Poskytovateľa služieb).

Fyooga s.r.o. vystupuje v úlohe správcu osobných údajov, a to v tých prípadoch, keď ste prihlásený ako Používatelia do aplikácie a kedy to aplikácia potrebuje k svojmu správnemu chodu. Jedná sa predovšetkým o email, meno a priezvisko, súbory cookies a vami odsúhlasené užívateľské voľby.

Fyooga s.r.o. vystupuje v úlohe spracovateľa osobných údajov, a to v tých prípadoch, keď ste v rámci Platformy Zenamu Poskytovateľom služieb. Nezabudnite, že v tomto prípade sa zo zákona stávate správcom osobných údajov vašich zákazníkov.

Ochranu osobných dát Užívateľa poskytnutých Poskytovateľom služieb upravuje Spracovateľská zmluva.

1. Správca osobných údajov

1.1

Prevádzkovateľ je Správcom osobných údajov (ďalej len „Správca“) užívateľov Platformy Zenamu, ktorý vás týmto v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679), zákonom č. 110/2019 Zb., o spracovaní osobných údajov, informuje o spracovanie vašich osobných údajov a o vašich právach.

1.2

Pri spracovaní osobných údajov ctíme a rešpektujeme štandardy ochrany osobných údajov a dodržiavame nasledujúce zásady. Osobné údaje spracovávame:

 • vždy na jasne a zrozumiteľne stanovený účel
 • stanovenými prostriedkami a spôsobom
 • iba pre dobu, ktorá je nevyhnutne potrebná.

1.3

Osobné údaje užívateľov sú zbierané iba v nevyhnutnom rozsahu a nie sú odovzdávané tretím stranám, s výnimkou tých, ktoré sa priamo podieľa na procesoch vo vnútri aplikácie za účelom ich nutného spracovania.

1.4

Zenamu zodpovedá za svojich zamestnancov a subdodávateľov, ktorí v rámci plnenia stanovených oprávnení a povinností prichádzajú do styku s osobnými údajmi a sú povinní v súlade s Nariadením GDPR zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie osobných údajov.

1.5

Užívateľ má právo na informácie o tom, v akom rozsahu a na aký účel sú jeho osobné údaje spracovávané, kto a akým spôsobom bude osobné údaje spracovávať a komu môžu byť osobné údaje sprístupnené.

2. Predmet spracovania osobných údajov

2.1 Dáta

Predmetom spracovania osobných údajov, ktoré Užívateľ vytvára prostredníctvom používania aplikácie Zenamu sú tieto dáta patriace do kategórie osobných údajov:

 • Užívateľský profil
 • meno a priezvisko
 • emailová adresa
 • telefónny kontakt*
 • bankové spojenie*
 • profilová fotografia*
 • Poskytovatelia služieb
 • meno a priezvisko / názov*
 • emailová adresa
 • IČO*, DIČ*, (a ďalšie v prípade iných štátov)
 • bydlisko / sídlo*
 • web
 • bankové spojenie
 • telefónny kontakt
 • Technické
 • súbory cookies
 • IP adresa
 • ostatné analytické metriky (napr. informácie o pádoch aplikácie, záznamy o činnosti Aplikácie (logy), v ktorých môžu byť aj záznamy činnosti Užívateľa v jeho účte)
 • Ostatné
 • všetku korešpondenciu (napr. cez email, chat, v aplikácii) s užívateľskou podporou Aplikácie
 • dobrovoľné odpovede Užívateľa na ankety Poskytovateľa.

*: ak je k dispozícii alebo v prípade ak vyplňujete za právnickú osobu

2.2 Súbory cookies

Pre správnu funkciu našich stránok a meranie ich výkonu používame cookies. Cookies sú malé dátové súbory uložené na Vašom zariadení. Webové stránky si na dobu určenú v nastavení cookies môžu zapamätať ľubovoľný textový údaj.

Dáta, ktoré obsahujú sa delia na:

 • technické cookies, ktoré umožňujú nášmu webu fungovať, môžeme vďaka nim správne pripraviť zobrazenie stránok, zapamätať si váš preferovaný jazyk alebo zabezpečiť vaše prihlásenie,
 • analytické cookies, ktoré nám umožňujú zbierať anonymizované dáta o používaní webu, aby sme ho mohli naďalej rozvíjať,
 • marketingové cookies, ktoré nám umožňujú odosielať dáta o používaní webu reklamným platformám a následne vás zacieliť reklamou alebo tvoriť publika.

Ucelený zoznam všetkých cookies nájdete v cookies lište, ku ktorej sa môžete dostať priamo v Platforme v pätičke aplikácie. Tu môžete udeliť, odstrániť alebo inak konfigurovať vaše súhlasy s využitím týchto dát.

2.3 Operácia s dátami

Správca vykonáva nasledujúce operácie spracovania osobných údajov Užívateľa:

 • automatizované ukladanie osobných údajov na servery Správca
 • usporiadanie, štruktúrovanie, vyhľadanie, zoradenie či kombinovanie za účelom analytického a štatistického vyhodnotenia a zlepšovanie Platformy (metriky systému)

3. Účely spracovania osobných údajov:

3.1. Prevádzka aplikácie

Jedná sa predovšetkým o súbory cookie, ktoré sú potrebné na bezchybnú prevádzku aplikácie a email, ktorý je nutný pre prihlásenie do aplikácie.

3.2. Plnenie zmluvy medzi Poskytovateľom služieb

Uzavretie zmluvy, komunikácia s Poskytovateľom služieb, vystavovanie a evidencia daňových dokladov.

3.3. Informačné účely

Informatívna emailová a telefonická komunikácia súvisiaca s chodom Platformy, ako je napríklad upozornenie na vypršanie platnosti kreditov a permanentiek, expirácia licencie, informácie o zmenách obchodných podmienok, informácie o upgradu systému ako aj ďalšie informácie o mimoriadnych udalostiach nesúvisiace s marketingovými oznámeniami.

3.5. Technické a analytické účely

Súbory cookie, IP adresa a ďalšie online technické identifikátory, informácie o návštevnosti slúžiace pre analytické spracovanie v záujme zlepšovania Platformy samotnej.

3.6 Zasielanie marketingových oznámení

Užívateľom, ktorí dali explicitný súhlas na zasielanie marketingových oznámení v aplikácii, je zasielaný marketingový obsah napríklad formou newsletterov. Z odoberania marketingových oznámení sa možno odhlásiť priamo v aplikácii alebo zaslaním žiadosti na emailovú adresu support@zenamu.com

4. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

4.1 Užívateľ berie na vedomie, že Platforma Zenamu je prevádzkovaná na serveroch umiestnených v hostingovom centre a do spracovávanie osobných údajov sú zapojené spoločnosti zapísané na webovej adrese: Subdodávatelia.

4.2 Správca je oprávnený aj bez predchádzajúceho súhlasu Užívateľa zapojiť do spracovania osobných údajov ďalšieho dodávateľa hostingových, cloudových alebo iných služieb ako tzv. ďalšieho spracovateľa, popr. nahradiť spoločnosti iným dodávateľom.

V takom prípade bude o tejto zmene užívateľ informovaný na príslušných webových stránkach, prípadne pre užívateľov, ktorí sú sami Poskytovatelia služieb na základe Spracovateľské zmluvy tiež prostredníctvom emailu.

5. Doba a miesto spracovania údajov

5.1 miesto spracovania údajov

Miestom spracovania osobných údajov sú primárne členské štáty Európskej únie.

5.2 Čas uchovávania údajov

Doba trvania spracovania osobných údajov sa dojednáva na dobu neurčitú, a to až do ukončenia zmluvného vzťahu zrušením užívateľského účtu zo strany Užívateľa alebo Prevádzkovateľa Platformy Zenamu.

6. Práva používateľa

6.1 Právo na prístup

Každý Užívateľ aplikácia má právo na prístup k svojim osobným údajom.

6.2 Právo na editáciu Užívateľ Platformy má nárok na editáciu osobných údajov. Toto právo je možné uplatniť prostredníctvom Platformy samotnej alebo podaním žiadosti na e-mailovú adresu support@zenamu.com.

6.3 Právo na zmazanie Každý Užívateľ má právo požiadať o zmazanie všetkých osobných údajov. To môže uplatniť zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu support@zenamu.com.

Správca sa zaväzuje bez zbytočného odkladu odstrániť všetky záznamy o Užívateľovi, ktoré boli získané počas používania Platformy.

7. Záverečné ustanovenia

7.1 Všetky právne vzťahy vznikajúce v súvislosti so spracovaním osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Českej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný.

Na riešenie prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Užívateľom a Správcom sú príslušné slovenské súdy.

7.2 Užívatelia, ktorí prostredníctvom registrácie do Platformy poskytnú svoje osobné údaje za účelom uzatvorenia zmluvy sa Správcom či poskytnú súhlas so spracovaním osobných údajov tak robia dobrovoľne, vo svojom mene a Správca ich činnosť nijako neriadi.

7.3 Znenie Zásad spracovania osobných údajov môže Správca meniť či dopĺňať a aktuálnu verziu týchto vždy sprístupní v samotnej Platforme, ku ktorej má každý Užívateľ jednoduchý prístup.

Platí, že pokiaľ Užívateľ naďalej užíva aplikáciu po nadobudnutí platnosti nového znenie Všeobecných obchodných podmienok, udeľuje aktívnym používaním aplikácie súhlas so spracovaním osobných údajov podľa tejto aktualizovanej verzie.

7.4 Užívateľ môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním požiadavky na e-mailovú adresu support@zenamu.com.

7.5 Tieto Podmienky ochrany osobných údajov a informácie o spracovaní osobných údajov nadobúdajú účinnosť od dňa 1.3.2023.